Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revocation /,revə'kei∫n/  

 • Danh từ
  sự hủy; sự thu hồi
  the revocation of contracts
  sự hủy hợp đồng
  revocation of a driving licence
  sự thu hồi bằng lái xe