Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm sống lại, người làm hồi lại; cái làm khoẻ lại; cái làm thịnh hành trở lại
    chất làm thấm lại màu
    (từ lóng) ly rượu mạnh