Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    đem lại sức sống mới, đưa sức sống mới vào (cái gì); tái sinh

    * Các từ tương tự:
    revitalize, revitalise