Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revertible /ri'vɜ:təbl/  

  • Tính từ
    (luật học)
    có thể chuyển hồi