Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reverser /ri'və:sə/  

  • Danh từ
    (vật lý) bộ đối chiếu