Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reverse turn /ri,vɜ:s'tɜ:n/  

  • Danh từ