Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reverse gear /ri,vɜ:s'giə[r]/  

  • Danh từ