Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reunion /,ri:'ju:niən/  

 • Danh từ
  sự họp [mặt]; sự sum họp
  a reunion between the two sisters
  cuộc sum họp của hai chị em
  hold an annual reunion of war veterans
  họp cựu chiến binh hằng năm

  * Các từ tương tự:
  reunionist, reunionistic