Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retrogression /,retrə'gres∫n/  

  • Danh từ
    sự thụt lùi, sự thoái bộ