Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retriever /ri'tri:və[r]/  

  • Danh từ
    chó săn nhặt chim bị bắn rơi về (được huấn luyện để tìm và mang chim bị bắn rơi về)