Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retractor /ri'træktə/  

  • Danh từ
    (giải phẫu) cơ co rút
    (y học) cái banh miệng vết mổ