Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retraction /ri'træk∫n/  

  • Danh từ
    sự rụt vào, sự co lên
    sự rút lại (ý kiến, bản buộc tội)
    publish a retraction of the charge
    công bố rút lại lời buộc tội