Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retractility /ri:træk'tiliti/  

  • Danh từ
    tính co rút