Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retractile /ri'træktail/  /ri'træktl/

  • Tính từ
    có thể rụt vào (móng chân)
    a cat's claws are retractile
    móng chân mèo có thể rụt vào được