Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retractation /ri:træk'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự rút lại (lời hứa, ý kiến); sự huỷ bỏ (lời tuyên bố); sự không nhận (lời cam kết...)