Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retractable /ri'træktəbl/  

  • Tính từ
    có thể rụt vào, có thể co lên
    a retractable undercarriage
    bộ bánh hạ cánh có thể co lên (của máy bay)