Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retortion /ri'tɔ:ʃn/  

  • Danh từ
    sự bẻ ngược trở lại, sự uốn ngược trở lại
    sự đàn áp trả thù kiều dân nước ngoài