Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cong queo, vặn vẹo