Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resurrectionist /rezə'rekʃənist/  

  • Danh từ
    người đào trộm xác chết (để bán cho các nhà phẫu thuật ở nước Anh xưa)