Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm sống lại; làm cho hồi sinh