Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có kết quả, có hiệu quả