Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restrictiveness /ri'striktivnis/  

  • Danh từ
    (sự) hạn chế, (sự) giới hạn
    (ngôn ngữ học) (sự) hạn định (một mệnh đề, một cụm từ quan hệ..)