Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restrictively /ri'striktivli/  

  • Phó từ
    hạn chế; giới hạn
    (ngôn ngữ học) hạn định (một mệnh đề, cụm từ quan hệ..)