Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restrictive practices   

  • Danh từ
    các biện pháp chế tài (cản trở hiệu quả sản xuất trong (công nghiệp) )

    * Các từ tương tự:
    Restrictive Practices Court