Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chính sách hạn chế (thương nghiệp)