Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restiveness /'restivnis/  

  • Danh từ
    sự bồn chồn, sự ngồi đứng không yên
    sự bất kham (ngựa)