Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restively /'restivli/  

  • Danh từ
    [một cách] bồn chồn;[một cách] không yên
    [một cách] bất kham (ngựa)