Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resting-place /'restiηpleis/  

  • Danh từ
    (trại)
    nấm mồ
    his last resting-place is on that hill
    nấm mồ của ông ta ở trên quả đồi này