Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restaurant /'restrɒnt/  /'restərənt/

  • Danh từ
    hàng ăn, tiệm ăn

    * Các từ tương tự:
    restaurant car, restauranteur