Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restate /,ri:'steit/  

 • Động từ
  tuyên bố lại, phát biểu lại (theo cách khác)
  restate one's position
  tuyên bố lại quan điểm của mình

  * Các từ tương tự:
  restatement