Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đáp ứng nhiệt tình; sự thông cảm
    sự phản ứng nhanh, thuận lợi; tình trạng dễ bị điều khiển, tình trạng dễ sai khiến
    sự đáp lại, sự trả lời
    sự sẵn sàng đáp lại, tình trạng dễ phản ứng lại; sự dễ cảm (tính tình)