Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

responsively /ri'spɒnsivli/  

  • Phó từ
    [một cách] nhanh nhạy