Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resplendently /ri'splendəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] chói lọi, [một cách] rực rỡ, [một cách] lộng lẫy