Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

respiration /respə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự hô hấp (của động vật, thực vật); sự thở
    hơi thở