Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người cư trú; người ở