Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    (y học) cắt b

    * Các từ tương tự:
    resection