Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rescission /ri'siʤn/  

  • Danh từ
    sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu