Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repulsiveness /ri'pʌlsivnis/  

  • Danh từ
    sự ghê tởm, sự gớm guốc