Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repulsively /ri'pʌlsivli/  

  • Phó từ
    [một cách] ghê tởm;[một cách] gớm guốc
    repulsively ugly
    xấu một cách ghê tởm