Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reptile /'reptail/  /'reptl/

  • Danh từ
    (động vật)
    bò sát
    rắn, cá sấu,rùa là những loài bò sát