Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chê trách; trách mắng
  a reproving remark
  lời nhận xét trách mắng

  * Các từ tương tự:
  reprovingly