Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    điều đáng trách; tính chất đáng trách