Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reproachfully /ri'prəʊt∫fəli/  

  • Phó từ
    với vẻ chê trách ; với vẻ trách móc