Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  in lại; tái bản (một cuốn sách)
  được in lại, được tái bản
  cuốn từ điển được in lại với những sửa đổi nhỏ
  Danh từ
  sự in lại, sự tái bản
  sách in lại; sách tái bản