Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đại biểu
    người kiến nghị, người đề nghị