Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

representable /repri'zentəbl/  

  • Tính từ
    có thể tiêu biểu, có thể tượng trưng
    có thể thay mặt, có thể đại diện
    có thể miêu tả, có thể hình dung
    có thể đóng; có thể diễn (kịch)