Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

replenishment /ri'pleni∫mənt/  

  • Danh từ
    sự lại làm đầy; sự cho thêm vào
    sự bổ sung