Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

replaceable /ri'pleisəbl/  

  • Tính từ
    có thể thay [thế]