Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người xua đuổi/đuổi ra/cự tuyệt
    chất xua đuổi