Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repealable /ri'pii:ləbl/  

  • Danh từ
    người huỷ bỏ, người bâi bỏ (một đạo luật...)